Normálne sa pri podstatných menách ženského rodu zakončených na -čka tvar genitívu množného čísla tvorí pomocou vkladnej dvojhlásky ie, napríklad mačka – mačiek, pobočka – pobočiek.

Ak však pred -čka je dlhá slabika, uplatňuje sa pravidlo o rytmickom krátení a tento tvar tvoríme pomocou samohlásky o (otáčka – otáčok).